Spracovanie osobných údajov

  1. Správcom osobných údajov je spoločnosť FINANCIAL SYSTEM sro, IČO: 241 565 31, so sídlom Chemická 951, Kunratice, 148 00 Praha 4, spoločnosť zapísaná na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 112950 (Ďalej ako "správca").
  2. Pri vyplnení tohto formulára, dôjde k odoslaniu Vašich osobných údajov správcovi, čím bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov správcom, a to v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - (ďalej ako "GDPR").
  3. Osobnými údajmi, ktoré bude správca spracovávať, sú Vaše meno, email a telefón, teda údaje ktoré vyplníte do tohto formulára.
  4. Právnym základom spracovanie osobných údajov je, že tieto údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli odpovedať na Vašu správu, ktorú nám týmto formulárom zasielate.
  5. Osobné údaje budú správcom spracovávané len po dobu, kým nevyriešime Vašu správu a 30 dní potom.
  6. Osobné údaje budú odovzdávané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii len v prípade zálohy dát za účelom lepšej ochrany dát a osobných údajov pred stratou či zničením.
  7. Máte právo opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovanie, namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazania a ďalšie práva stanovené v GDPR.
  8. Môžete kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz .
  9. Bližšie a podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktorými sa správca riadi. V týchto zásadách sú tiež podrobne uvedené a popísaná práva týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktorá môže užívateľ uplatniť. Zásady spracovania údajov sú na týchto stránkach.
  10. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov, za účelom využitia Vášho práva alebo Vašej žiadosti, môžete správcu kontaktovať na emailu gdpr@financialsystem.cz .