Súhlas so spracovaním osobných údajov pre newsletter

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas na to, aby spoločnosť FINANCIAL SYSTEM sro, IČO: 241 565 31, so sídlom Chemická 951, Kunratice, 148 00 Praha 4, spoločnosť zapísaná na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 183848 (ďalej ako "správca") spracovávala Vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok a zasielala Vám obchodné oznámenia.

Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov

Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli týmto súhlasom. Správca bude spracovávať meno, priezvisko, názov organizácie, email, telefónne číslo a adresu.

Účel spracovania Vašich osobných údajov

Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať za účely priameho marketingu (tj. Ponúkanie produktov a služieb správcu či tretích osôb) vrátane zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, a analýzy Vášho správania týkajúcich sa týchto obchodných oznámení za účelom zasielania personalizácie ponuky služieb.

Právny základ spracovanie osobných údajov

Právnym základom spracovania je tento Váš súhlas a skutočnosť, že Vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie jednotlivých účelov priameho marketingu, ktorých odber ste prihlásili. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - (ďalej ako "GDPR").

Doba, po ktorej budú Vaše osobné údaje spracovávané

Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať v súvislosti s účelom priameho marketingu, a to po dobu 2 rokov od otvorenia emailu zasielaného správcom, zakúpení produktu alebo služby poskytované správcom alebo navštívenie akcie organizované správcom ak tento súhlas neodvoláte skôr.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Tento Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailu na adresu: gdpr@financialsystem.cz . Odvolanie súhlasu je rovnako možné priamo z každého Vám zaslaného obchodného oznámení e-mailom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas.

Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom bude mať prístup správcu, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretej osoby - spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Týmito osobami sú najmä právne, daňoví, účtovné a marketingoví poradcovia. Tieto osoby však budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.
Kontaktné údaje správcu

Správca môžete kontaktovať na emailu: gdpr@financialsystem.cz či písomne na adrese sídla správcu. Správca je oprávnený požadovať preukázanie Vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávanie záznamov o plnení právnych povinností správcu môže byť všetka komunikácia medzi Vami a správcom monitorovaná.

Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovanie, namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazania a ďalšie práva stanovené v GDPR. Vaše práva a ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov sú podrobne rozpísané v Zásadách spracovaní osobných údajov správcu dostupných na webových stránkach správcu www.moraviapropag.cz, ktorými sa správca pri spracovaniach osobných údajov riadi.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak je správca spracováva na účely priameho marketingu. Námietku je nutné podať správcovi. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu, správca osobné údaje v tomto rozsahu ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz .

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť je poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozí Vám žiadna sankcia. Avšak ak osobné údaje správcovi neposkytnete, nebude Vám môcť posielať jednotlivé obchodné oznámenia, ktoré od neho chcete zasielať (napr. Bez Vašej emailovej adresy Vám správca nebude schopný zaslať novinky v spoločnosti o ich nových produktoch a podobne). Je však úplne na Vašom uvážení, či chcete tieto oznámenia zasielať, alebo nie.